Privacy policy

 

Praktijk natuurbewustZijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy is informatie te vinden over hoe praktijk natuurbewustZIjn omgaat met persoonsgegevens.

 

Praktijk natuurbewustZijn gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen. Praktijk NatuurbewustZijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 

 

- Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 

 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

 

- Er om uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

 

- Er passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn,zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Praktijk natuurbewustZIjn is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan of via het Contactformulier.

 

Persoonsgegevens van cliënten van Praktijk natuurbewustZijn worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Administratieve doeleinden;

 

Gevraagde persoongegevens zijn: -Naam;-Adres;-Woonplaats;-Telefoonnummer;-E-mailadres;-Geslacht;-Geboortedatum. Uw persoonsgegevens worden door praktijk natuurbewustZIjn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

- Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.