Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van ‘praktijk natuurbewustZijn’, onderdeel van ‘Iris Hartong Training & Coaching’ gevestigd te naarden. KvK te Amsterdam 19 mei 2019

 

Algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de uitvoering van diensten op het gebied van:
natuurcoaching, kindercoaching, reading, workshops, begeleiding van wandelgroepen en retraites door natuurbewustZijn.

 

 

 

1. Definities

 

1. Praktijk natuurbewustZijn, De praktijk natuurbewustZijn, onderdeel van Iris Hartong Training & Coaching’, gevoerd door Iris Hartong, gevestigd te Naarden.
2. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij praktijk natuurbewustZijn een dienst afneemt of voor zijn of haar kind een dienst afneemt. Hieronder vallen ook deelnemers aan de wandelgroepen, workshops of retraites.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen praktijk natuurbewustZijn en cliënt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle(rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
4. Diensten: alle diensten die aangeboden worden door praktijk natuurbewustZijn, tenzij anders vermeld.

 

 

 

2. Toepasselijkheid

 

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, diensten van praktijk natuurbewustZijn. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende bedingen, voorwaarden en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door praktijk natuurbewustZijn zijn bevestigd.
 

 

3. Honorarium en kosten

 

1. Het honorarium, dat in rekening wordt gebracht, wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van praktijk natuurbewustZijn, zoals die gelden op het moment van dienstverlening en welke te vinden zijn op de website.
2. Overige kosten, waaronder reiskosten, reistijd, telefoonkosten, kosten derden, locatiekosten kunnen door praktijk natuurbewustZijn volledig in rekening worden gebracht.
3. Naast honorarium, kosten etc. wordt BTW in rekening gebracht volgens de wettelijke voorschriften.
4. Praktijk natuurbewustZijn is gerechtigd de prijzen te verhogen.

 

 

 

4. Uitvoering en van de dienst

 

1. Praktijk natuurbewustZijn zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij is vrij in de keuze van de wijze van uitvoering.
2. Praktijk natuurbewustZijn is gerechtigd de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden en/of te doen verrichten door derden.
3. De opdracht wordt geacht bovendien in te sluiten alle diensten, verleend door praktijk natuurbewustZijn ingeschakelde derden en daarmee gemoeide kosten, welke naar het oordeel van praktijk natuurbewustZijn nodig of bevorderlijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
6. Alle adviezen, informatie, mededelingen, etc. worden door praktijk natuurbewustZijn zo zorgvuldig mogelijk (af)gegeven, respectievelijk gedaan. Voor de gevolgen van eventuele fouten en afwijkingen – inclusief die in prospectussen, folders, catalogi, advertenties en artikelen – is praktijk natuurbewustZijn niet aansprakelijk.

 

 

 

5. Vertrouwelijkheid

 

1. Over vertrouwelijke gegevens, administratie, informatie etc. van de opdrachtgever zal praktijk natuurbewustZijn geheimhouding bewaren en geen mededeling doen aan derden die niet bij de uitvoering van de dienst betrokken zijn, tenzij dit voor de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden noodzakelijk of bevorderlijk is. Zie verder de privacy policy.
2. De cliënt is niet gerechtigd de informatie die aan haar door praktijk natuurbewustZijn ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Deze informatie mag door de cliënt niet zonder voorafgaande toestemming van praktijk natuurbewustZijn worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

 

 

6. Intellectueel eigendom

 

1. Op alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van praktijk natuurbewustZijn afkomstige of door haar gebruikte adviezen, informatie, werkwijzen, instrumenten, readers etc. alsmede de inhoud op de website wordt en/of blijft uitsluitend praktijk natuurbewustZijn rechthebbende.

 

  

 

7. Betalingsvoorwaarden

 

1. De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Losse deelname aan de wandelgroep dient vooraf aan de wandeling contant betaald te worden of via een online overschijving.
2. Kosten van een losse coaching sessie of een reading worden na afloop van de dienst gefactureerd. Een 10-rittenkaart voor de wandelgroep, workshop of natuurretraite wordt vooraf aan de dienst gefactureerd.
3. Indien de cliënt enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is hij daarover met ingang van de datum waarop hij in gebreke is aan praktijk natuurbewustZijn een rente verschuldigd ten hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.4. Indien de cliënt met een door hem aan praktijk natuurbewustZijn verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle vorderingen die praktijk natuurbewustZijn op de cliënt heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de cliënt over het bedrag van alle vorderingen van praktijk natuurbewustZijn een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.

 

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de cliënt komen te zijne laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 100 euro te bedragen. Indien praktijk natuurbewustZijn aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

 

 

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1. De diensten die verleend worden door praktijk natuurbewustZijn zijn geen vervanging van medische, psychologische en/of psychiatrische hulp door een arts en/of therapeut. Het afnemen en/of deelname aan de dienst is geheel op eigen verantwoording.

 

2. Praktijk natuurbewustZijn is slechts aansprakelijk voor schade geleden door cliënt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan praktijk natuurbewustZijn toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door praktijk natuurbewustZijn van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
2.a.Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
2.b.Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is De Natuurcoach nimmer aansprakelijk.
2.c.De aansprakelijkheid van De Natuurcoach voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals De Natuurcoach voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

 

 

 

9. Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt in de voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop natuurbewustZijn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor natuurbewustZijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden (hevige regen, storm, sneeuwval of onweer), diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen en ziekte zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

 

3. Begeleide wandelingen kunnen zonder verder consequenties voor praktijk natuurbewustZijn afgelast worden indien er niet wordt voldaan aan het minimale aantal cliënten en mag deelname van cliënten weigeren wanneer het maximaal aantal deelnemers overschreden is (zie voor actuele aantallen de website).
4. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van praktijk natuurbewustZijn opgeschort of door een door praktijk natuurbewustZijn voorgedragen professional vervangen. Indien praktijk natuurbewustZijn bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 

 

10. Annulering

 

1. Reserveringen voor een coachingsessie of reading en voor alle overige werkzaamheden kunnen tot 48 uur voorafgaand aan het gereserveerde tijdstip worden afgezegd zonder dat de gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht. De gereserveerde tijd voor zal wel in rekening worden gebracht bij afzegging in de periode van 48 uur voorafgaand aan het gereserveerde tijdstip. Onder afzegging wordt mede verstaan een verzoek tot het veranderen van de geplande datum voor de te verrichten werkzaamheden. Buiten deze voorwaarden valt deelname aan de wekelijkse Bewust Buiten groep. Cliënt dient zich per deelname weliswaar op te geven bij praktijk natuurbewustZijn, maar hierop zijn de annuleringsvoorwaarden niet van toepassing.
2. Voor reserveringen voor Wandelgroepbegeleiding van een door de cliënt aangedragen wandelgroep, voor Natuur-retraites en Workshops wordt bij annulering door de cliënt:
– tot 4 weken voor de vastgelegde begindatum van de opdracht, of de voor de opdrachtgever gereserveerde activiteit of samenhangende reeks van activiteiten, 50% van de (totale) geldende tarieven in rekening gebracht;
binnen 3 weken voor de vastgelegde begindatum van de opdracht, of de voor de opdrachtgever gereserveerde activiteit of samenhangende reeks van activiteiten, 75% van de (totale) geldende tarieven in rekening gebracht;
– binnen 2 weken voor de vastgelegde begindatum van de opdracht, of de voor de opdrachtgever gereserveerde activiteit of samenhangende reeks van activiteiten, 100% van de (totale) geldende tarieven in rekening gebracht.

 

 

 

11. Klachten en geschillen

 

1. Indien een klacht mondeling niet opgelost kan worden, wordt de klacht door de cliënt schriftelijk ingediend (per email). De ontvangst van een klacht tegen praktijk natuurbewustZijn zal binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd (per email) worden en binnen vier weken na ontvangst behandeld worden. Praktijk natuurbewustZijn is gehouden schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht en eventueel gevraagde voorzieningen voor zover praktijk natuurbewustZijn die aangewezen acht te treffen. Beide partijen zullen trachten een geschil in de minne te schikken. Klachten over een aurareading kunnen bij een niet oplosbaar geschil voorgelegd worden aan de beroepsorganisatie voor aurareaders (de BVA), zie de website voor het regelement: Beroepsorganisatie Aurareaders | Centrum voor Effectieve Intuïtie (effectieveintuitie.nl)

 

 


                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                           Versie 1.0 mei 2019